14.12.2017

Умови участі

Перше інформаційне повідомлення (ЗАВАНТАЖИТИ)

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 18.09.2018 р. № 1010 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2018/2019 навчальному році» Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького затверджено базовим вищим навчальним закладом з проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» (далі – Конкурс).

Запрошуємо студентів вищих навчальних закладів взяти участь у ІІ турі Конкурсу.

Проведення Конкурсу регулюється Положенням про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей (наказ Міністерства освіти і науки України від 18.04.2017 р. № 605) (далі – Положення).

Студентські наукові роботи, представлені на Конкурс, мають бути спрямовані на вирішення проблем використання інформаційно-комунікаційних технологій в освіті, повинні містити елементи наукової новизни та практичної цінності з одного або декількох напрямів наукових досліджень, а саме:

 1. Інформаційно-комунікаційні технології у дошкільній і початковій освіті.
 2. Інформаційно-комунікаційні технології у загальній середній освіті.
 3. Інформаційно-комунікаційні технології у професійній освіті.
 4. Інформаційно-комунікаційні технології у закладах вищої освіти.
 5. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у наукових дослідженнях.

У Конкурсі можуть брати участь студенти, які здобувають вищу освіту за освітнім ступенем бакалавра, магістра у вищих навчальних закладах України, а також студенти вищих навчальних закладів інших країн.

Один заклад освіти може подавати на Конкурс не більше трьох робіт. Одна наукова робота може мати не більше двох авторів за наявності у них спільних з теми наукової роботи матеріалів та одного наукового керівника. Якщо авторами наукової роботи є студенти з різних закладів вищої освіти, можуть бути два наукові керівники з різних закладів вищої освіти.

Роботи потрібно надіслати до 10 лютого 2019 р. (за поштовим штемпелем) з обов’язковим зазначенням на конверті «Конкурс» за адресою:

72312, вул. Гетьманська, 20, м. Мелітополь, Запорізька область, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.

Електронний варіант наукової роботи обов’язково надіслати на e-mail infkib@mdpu.org.ua.

Конкурсна робота повинна включати:

 1. Опис розробки в електронному і друкованому вигляді.
 2. Розроблене програмне забезпечення (за наявності) на оптичних або флеш носіях (дозволяється подання демо-версії), а також інструкцію з його встановлення і запуску (у випадку необхідності).
 3. Відомості про автора (авторів) та наукового керівника. Перед особистими підписами автора і керівника слід зазначити «Згодні з розміщенням робіт у відкритому доступі».
 4. Копії патентів, авторських свідоцтв, наукових статей, вказаних у відомостях про автора (авторів) (за наявності).
 5. Рішення Вченої ради вищого навчального закладу про подання роботи на Конкурс (якщо перший тур не проводився).

Вимоги до оформлення наукових робіт:

 • наукові роботи виконуються українською мовою;
 • шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1.5, аркуш формату А4, поля: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє – по 20 мм;
 • робота повинна мати титульну сторінку (на ній зазначаються тільки шифр та назва роботи), зміст, вступ, розділи, висновки, список використаних джерел та анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та загальну характеристику роботи;
 • обсяг анотації має становити не більше 1500 символів;
 • наукова робота обов’язково має містити посилання на джерела інформації у випадку використання ідей, тверджень, відомостей, отриманих іншими особами;
 • загальний обсяг роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування додатків та переліку літературних джерел;
 • креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на аркуші формату А3 або А4.

Додаткові вимоги:

 1. Зміст і оформлення конкурсних робіт мають відповідати вимогам розділу ІІІ Положення.
 2. Обсяг анотації, яка надається разом з роботою, має становити не більше 1500 символів.
 3. У «Відомостях про автора (авторів) та наукового керівника» перед їх особистими підписами слід зазначити «Згодні з розміщенням робіт у відкритому доступі».

Списки запрошених для участі у підсумковій науково-практичній конференції, рейтинговий список наукових робіт, поданих на ІІ тур Конкурсу, і рецензії на них, наукові роботи переможців будуть опубліковані на сайті ІІ туру конкурсу «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» (http://icte.mdpu.org.ua/).

Контактна особа:

Наумук Ірина Миколаївна, к.пед.н., старший викладач кафедри інформатики і кібернетики МДПУ ім.Б.Хмельницького, тел. (096)613 0128.